[PL/ENG] Runy - Futhark Starszy. Wróżenie / Runes - Futhark Elder. Divination


"Odyn objaśnił runy bogom: krasnolud Dain objaśnił je Alfom, krasnolud Dwalin- swoim współplemieńcom, olbrzymom zdradził je Thurs Alswid, a ludziom bóg Heimdall".

Wróżenie z run nie jest przepowiadaniem losu, jak mogło by się wydawać na pierwszy rzut oka. Jest to raczej praca nad samym sobą w otaczającym nas świecie. Sakwa z Runami przedstawia cały wszechświat. Zadając pytanie, przedstawiasz odkryte i nieodkryte (nieświadome) myśli skupione ku temu pytaniu, tak, że wybrane kilka Run nie jest w pełni wylosowane, lecz raczej wybrane z pomocą podświadomości.
        Cofając się do czasów Wikingów, runy były znakomitym objaśnieniem ludzkiej psychiki.
Wróżenie z run zachęca raczej do zgłębiania ludzkiej psychiki niż do szukania odpowiedzi w gotowej recepcie.
         Przeczytałem kiedyś, iż jesteśmy niczym pająk. Gdy pająk stąpa po nitce (ścieżce) emocje oddziałują na całą sieć i to co jest zawarte w sieci, zupełnie jak nasze czyny oddziałuje na świat i nasze otoczenie, a czyny innych oddziałują na nasze życie. Przyszłość jest zawsze postrzegana jako forma niestała i zmienną. Jest sposobem na sprawdzenie ścieżki i jej możliwych skutków, poprzez używanie podświadomości, nieskrępowanie przez ograniczenia wynikające z systemu wierzeń. 

 Jak zatem rzucać runy?

    Znajdź stosowne miejsce na odczytywanie Run. Nie powinno być wokół niczego rozpraszającego lub męczącego.
 •     Spróbuj usiąść twarzą ku północy, jeśli możliwe w kierunku Bóstw w mitologi nordyckiej.
 •     Rozłóż małą białą płachtę na powierzchni przodem ku sobie.
 •     Twoja praca z runami będą się odbywać na tej płachcie.
 •     Starannie sformułuj swe pytanie w myślach. Poświęć na to nieco czasu, gdyż bardzo ważne jest to byś nie zmienił pytania podczas odczytywania Runy.
 •     Dopiero kiedy będziesz miał ściśle sprecyzowane w umyśle pytanie, zacznij łagodnie mieszać runy w sakwie.
 •     Kontynuuj mieszanie run do czasu aż poczujesz się zmuszony wybrać kilka run.
 •     Kontynuuj mieszanie i wybieranie dopóki nie będziesz miał pełnej liczby/ilości run przed sobą zgodnie z sposobem rozkładania jaki używasz. Pilnuj kierunku i kolejności w jakiej wykładasz runy.
 •     Pamiętaj że Każda Runa może znaczyć wiele różnych rzeczy.

To właśnie od czarujący runami decyduje jakie znaczenie zostanie użyte do zapytania z którym się przychodzi.

1. Proste wróżenie
Jest to jedna z wielu dróg czarowania runami.
Sięgnij do sakwy z runami, pomieszaj nimi dokoła i wyjmij kilka.
Rzucaj nimi na białej płachcie i zobacz jak znaki spadają po tym jak je rozsypiesz.
Ignoruj runy odwrócone (po jednej strony mają tylko symbole).
Jeśli runa jest odkryta do góry nogami, wtedy ma inne znaczenie.
Kombinacja widocznych run oddziałuje na interpretację.

2. Wróżby Norn
Norny są norweskimi boginiami losu. Często utożsamianymi z wizerunkiem trzech wiedźm (trzech Norn).
Urdh jest boginią przeszłości, lub tego co było.
Verdhandi jest boginią teraźniejszości, tego co jest.
Skuld jest boginią przyszłości, tego co będzie.

Czary Norn są stosunkowo proste, bazują one na trzech runach, wyciąganych pojedynczo z sakiewki i układanych w rzędzie.
Jeśli runy są odwrócone, przerzuć je.
Pierwsza runa przedstawia przeszłość sytuacji z naszego pytania.
Następna wskazuje teraźniejszość, ścieżkę która obecnie dotyczy pytania.
Trzecia SUGERUJE przyszłość, jaka MOŻE wyniknąć z podążania obecną ścieżką.

I na tym skończę drugą odsłonę dotyczącą wróżenie z Run, zapraszając na kolejny wpis w przyszłym tygodniu. O czym będzie? To wiedzą tylko Norny i ja :)

Pierwsza część- wprowadzenie do Run w TYM MIEJSCU."Odin explained the runes to the gods: the dwarf Dain explained it to Alfs, the dwarf Dvalin to his fellow beings, the Thus Alsid to giants, and the Heimdall god to people"

Divination with the Runes is not a fate as it might seem at first glance. It is rather working on ourselves in the world around us. The Rune Tale is a representation of the whole universe. By asking a question, you present uncovered and unacknowledged thoughts focused on this question, so that the selected few Runs are not fully drawn but rather selected with the help of the subconscious.

        Returning to the Viking age, the Runes were an excellent explanation of the human psyche.
Divination with the Runes rather encouraged to explore the human psyche than to seek answers in the final prescription.

        I once read that we are like a spider. When the spider touches the thread (path) emotions affect the whole network and what is on the network, just as our actions affect the world and our environment, and the actions of others affect our lives. The future is always perceived as an unstable and variable form. It is a way to check the path and its possible effects, by using the subconscious, not constraining the limitations of the belief system.

How to throw the Runes?
 •     Find the right place to read Run. It should not be around anything distracting or tiring.
 •         Try to sit face to face if possible towards the Deities in the Norse mythology.
 •         Spread a small white sheet on the front facing you.
 •         Your work with runes will be on this mat.
 •         Carefully formulate your question in mind. Take some time, as it is very important that you do not change your question while reading Rune.
 •         Only when you have a precise question in mind, start gently stirring the runes in the pouch.
 •         Continue mixing the runes until you feel compelled to pick a few runes.
 •         Continue mixing and selecting until you have the full number / volume to run in front of you according to the way you unfold. Watch the direction and order in which you run the runes.
 •         Remember that each Rune can mean a lot of different things.

It is precisely from the enchanting runes that determines what meaning will be used in the inquiry with which one comes.


1. Simple divination

This is one of the many ways to charm the runes.
Reach for the rucksack bag, mix them around and take a few.
Throw them on a white cloth and see how the characters fall off after you scatter them.
Ignore runes reversed (one side only has symbols).
If the fleece is discovered upside down, then it has a different meaning.
The combination of visible run affects the interpretation.
2. Norn Predictions
The Norns are Norwegian goddesses of fate. Often identified with the image of three witches (three Norn).
Urdh is the goddess of the past, or what was.
Verdhandi is the goddess of the present, what is.
Skuld is the goddess of the future, what will happen.

Norn spells are relatively simple, they are based on three runes, drawn individually from a pouch and stacked in a row.
If runes are inverted, flip them.
The first run presents the past of the situation with our question.
The next shows the present, the path that is currently the question.
The third SUGAR NEEDS the future that can come from following the current path.

And for that I will finish the second edition of the divination with Run, inviting for another post next week. What will it be? This is only Norns and I known :)

First part - Runes - Futhark Elder. The Introduction.

Quoting or copying the following text, remember the author :) 
Cytując lub kopiując powyższy tekst pamiętaj o jego autorze :)

Comments

 1. W sumie to dałabym się przekonać do takiego wróżenia, ta szczypta tajemniczości i nieprzewidywalności. ;)
  Bookendorfina

  ReplyDelete
  Replies
  1. Zdecydowanie jest to coś innego :) Dziękuję za odwiedziny :)

   Delete
 2. Uwielbiam takie klimaty! Ale nie znam nikogo, kto zajmuje się wróżeniem z pasji, a w te telewizyjne programy z pseudoczarodziejami nie wierzę :(

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ciężko mi również powiedzieć, czy telewizyjni wróżbiarze faktycznie wierzą w to co robią. Pewnie nie, dlatego rezultat wróżb jest czysto komercyjny :)

   Pozdrawiam

   Delete
  2. Tylko czysta komercja, czasami zastanawiam się, jak faktycznie wiele osób w to wierzy, ale skoro programy opłaca się robić, to pewnie sporo.

   Delete
  3. Tak zgadza się. Na studiach miałem kiedyś w grupie wróżkę. Wychodziła czasem z zajęć, gdyż klient dzwonił i koniecznie potrzebował wróżby na już :)

   Delete
 3. Kurcze, jesteśmy niczym pająki... coś w tym jest. Nie miałam styczności z runami, wydają się świetne! Chciałabym by mi ktoś nimi powróżył :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Możesz Agnieszko sama zadać pytania, wyciągnąć Runy i odczytać co znaczą :)

   Delete
 4. Ciekawe czy te wróżby się sprawdzają ;)

  ReplyDelete
  Replies
  1. W przypadku Run to tylko podpowiedzi :) Uda sie, albo nie ;-)))

   Delete
 5. Cześć.

  Z wróżeniem jest taki problem, że nie zawsze będzie nam się podobała odpowiedź. Możemy się jej przerazić czy cuś.

  Teoretycznie chciałbym znać swoją datę śmierci, żeby wiedzieć, ile czasu mi zostało. Wtedy mógłbym sobie wszystko na spokojnie zaplanować.

  Z jednej strony chciałbym wiedzieć, co mnie spotka, z drugiej strony nieświadomość to swego rodzaju błogosławieństwo. Nie martwimy się rzeczami, które się nam przydarzą. I to jest największy plus.

  Pozdrawiam serdecznie,
  graf zer0.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dziękuję bardzo za odwiedziny i pogląd który jest tożsamy właściwie z moim.
   Choć posiadanie takiej wiedzy jest kuszące :)

   Delete
 6. Z tego co widzę to wróżenie z run nie różni się za bardzo od wróżenia z innych rzeczy np. kart tarota. Pewne rzeczy zostają bez zmian.

  ReplyDelete
 7. Napisałam komentarz, że jestem fanką ale teraz z ciekawości sprawdzam czy coś mi odp i mojego komentarza nie ma :o

  ReplyDelete
  Replies
  1. No nie było nic. Dopiero teraz jest:) Może coś blogger zaszalał i z zazdrości nie opublikował :)

   Delete
  2. Może, całkiem możliwe, że przekroczona została dawka cukru :) jeden fanką! I te Runy to coś dla mnie.

   Delete
  3. Ciesze się bardzo. I najtrudniejsza rzecz w tym wszystkim to zrobienie własnych Run- czyli nic trudnego :)

   Delete
 8. Brzmi ciekawie, bardzo dokładnie wszystko wyjaśniasz, jednak takie rzeczy jak wróżenie są nie dla mnie. Jednak uwielbiam mitologię, poznawanie dawnych wierzeń i zwyczajów.

  ReplyDelete
 9. Wow! wielu z tych rzeczy o których piszesz nie wiedziałam. Fajnie, że tak konkretnie to przedstawiłeś :)

  ReplyDelete

Post a Comment